CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM COVID- 19

05. Mája 2020

 

PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM OCHORENIA COVID- 19 V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIOR - geriatrické centrum, n.o., KTORÉ JE PREDPOKLADOM ZABEZPEČENIA OPERATÍVNEJ REAKCIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A CELKOVÉHO ZVLÁDNUTIA SITUÁCIE.


V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 boli v spoločnosti SENIOR - geriatrické centrum, n.o. (ďalej len „SENIOR, n.o.“) prijaté „Mimoriadne preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19 v podmienkach spoločnosti SENIOR, n.o.“ (ďalej len „Mimoriadne opatrenia“). Tieto Mimoriadne opatrenia predstavujú súbor príkazov, pokynov, odporúčaní, usmernení a informácií, s ktorými je každá osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti SENIOR, n.o., povinná sa oboznámiť a tieto dodržiavať.

V spoločnosti SENIOR, n.o. sú k dnešnému dňu prijaté opatrenia (interný pracovný postup a inštrukcie, t.j. mimoriadne preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19 v spoločnosti SENIOR – geriatrické centrum, n.o.) na zabránenie prenosu a šírenia ochorenia COVID – 19 (nový koronavírus), ktorých cieľom je minimalizovať riziko šírenia tejto nákazy.

Aj napriek všetkým prijatým opatreniam, splneniu a dodržaniu všetkých stanovených podmienok pre vstup zamestnancov do priestorov spoločnosti, nie je možné vylúčiť, že osoby vstupujúce do priestorov SENIOR, n.o. neprídu do kontaktu buď priamo alebo nepriamo s osobami, ktoré môžu prenášať ochorenie, alebo vykazujú symptómy ochorenia.

V kontexte uvedeného, spoločnosť SENIOR, n.o. v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, pripravila protokol resp. manuál, ktorý upravuje postup v prípade, ak bude priamo v priestoroch identifikovaná osoba, ktorá vykazuje znaky tohto ochorenia.

 

1. Postup v prípade podozrenia na príznaky a ochorenie COVID-19 na pracovisku spoločnosti SENIOR, n.o.

V prípade, ak osoba nachádzajúca sa v priestoroch SENIOR, n.o. pociťuje zmenu zdravotného stavu, resp. sa u nej vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) vyzvať takúto osobu, aby sa ihneď telefonicky skontaktovala so svojim ošetrujúcim všeobecným lekárom alebo telefonicky kontaktovať spádové infekčné oddelenie príslušnej nemocnice, alebo príslušný RÚVZ, o ďalšom postupe a informovať bezodkladne o tejto skutočnosti svojho priameho nadriadeného, ktorý postupuje nasledovne:

- na pracovisku je vytvorená izolačná miestnosť, kde postihnutú osobu s príznakmi na ochorenie COVID – 19 umiestníme. Ak je to potrebné poskytnúť dotknutej osobe nevyhnutnú pomoc, v prípade, že dotknutá postihnutá osoba nemá vážne ťažkosti, počkať na ďalšie inštrukcie a neostávať v blízkosti postihnutej osoby. O ďalšom managemente postihnutej osoby rozhodne ošetrujúci lekár po dohode s RÚVZ.

 

Avšak neodkladne po zistení predmetných skutočností, začať s nasledujúcimi činnosťami:

  • • zabezpečiť miesto/priestor/miestnosť potenciálneho výskytu ochorenia tak, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu šíreniu nákazy (vykázanie všetkých osôb z priestoru resp. miestnosti, uzamknutie miestnosti resp. viditeľné označenie priestoru – zákaz vstupu),
  • • v prípade, ak je zdravotný stav dotknutej osoby vážny, ihneď kontaktovať záchranné zložky, ktoré zabezpečia primárnu starostlivosť a transport dotknutej osoby do zdravotníckeho zariadenia,
  • • telefonicky informovať riaditeľa spoločnosti sociálnych služieb o skutkovom stave a vykonaných opatreniach,
  • • v prípade, ak to zdravotný stav dotknutej osoby dovoľuje, identifikovať a následne vydať pokyn na zabezpečenie aj všetkých ďalších priestorov SENIOR, n.o., v ktorých sa dotknutá osoba pohybovala,
  • • všetky takto identifikované priestory budú následne dezinfikované,
  • • v prípade, ak to zdravotný stav dotknutej osoby dovoľuje, požiadať o spísanie menného zoznamu osôb, s ktorými prišla za posledné dni v priestoroch SENIOR, n.o. do kontaktu;
  • • v prípade, ak sa u dotknutej osoby neskôr potvrdí nakazenie koronavírusom SARS-CoV2, alebo choroba - COVID-19 – zamestnávateľ zabezpečí v spolupráci s príslušným RÚVZ - odporúčané testovanie na prítomnosť koronavírusu, resp. uvedenej choroby COVID-19 – u všetkých zistených kontaktných osôb na pracovisku.

 

- po vykonaní vyššie uvedených úkonov, ak to zdravotný stav dotknutej osoby dovoľuje, dotknutá osoba v sprievode určenej osoby, vystrojenej opustí priestory spoločnosti SENIOR, n.o. a bude postupovať v zmysle opatrení a pokynov ÚVZ SR, t.j. z domácej karantény kontaktuje svojho lekára, ktorý po dohode s príslušným RÚVZ určí ďalší postup a opatrenia pre dotknutú osobu,

- v prípade, ak dotknutou osobou bude zamestnanec spoločnosti SENIOR, n.o., a zdravotný stav to dovoľuje, je nutné po opustení priestorov SENIOR, n.o., aby nastúpil do domácej karantény, a ďalej kontaktoval svojho lekára, ktorý po dohode s RÚVZ určí ďalší postup a opatrenia pre dotknutú osobu,

- v prípade, ak dotkutou osobou bude klient spoločnosti SENIOR, n.o., budú kontaktovaní jeho najbližší a bezodkladne sa bude kontaktovať príslušné infekčné oddelenie s konkrétnym postupom.

 

2. Opätovné povolenie výkonu činností v SENIOR, n.o. po vyliečení z ochorenia

Osoba s potvrdeným ochorením a liečbou na infekčnej klinike, resp. v domácom prostredí, ktorej už ustúpili príznaky ochorenia COVID-19, po preliečení - nastúpi do zamestnania, až na základe ukončenia liečby a práceneschopnosti (ukončí ošetrujúci lekár a zamestnanec sa riadi jeho pokynmi).

Nakazená osoba, s pozitívnym testom na prítomnosť koronavírusu, bez príznakov ochorenia – zostáva práceneschopná, počas domáceho ochranného režimu. Ak sa u nej následne neprejavujú žiadne známky ochorenia musí byť, podľa rozhodnutia lekára, ešte dvakrát testovaná s negatívnym výsledkom, až potom je oficiálne považovaná za osobu, ktorá sama prekonala ochorenie a bude jej umožnený ošetrujúcim lekárom – návrat do práce v spoločnosti SENIOR, n.o.

 

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.

Odborný garant Pracovnej zdravotnej služby Miomed s.r.o.

Priložené súbory