CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Predlžujeme dobu návštev a počet príbuzných v interiéri

17. Augusta 2021

 

Vážení návštevníci nášho zariadenia,

vzhľadom na priaznivú COVID situáciu a zmenu okresu na "zelený" by sme Vás chceli informovať ohľadom úprav týkajúcich sa vnútorných návštev a to nasledovne. Predlžujeme dobu návštev v interiéri z 1 hodiny na 2 hodinypočet návštevníkov v interiéri pre jedného klienta zvyšujeme z 2 na 4.

Táto aktualizácia platí od pondelka 17. 8. 2021

 

vzhľadom na uspokojivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám chceme oznámiť že od 19.04.2021 rušíme zákaz návštev k naším klientom. Celý proces návštev u klientov však budeme musieť dočasne obmedziť a preto Vás prosíme o akceptovanie nasledovných opatrení.

 

1)      Každá návšteva sa musí dopredu telefonický nahlásiť a dohodnúť si konkrétny termín návštevy so službukonajúcou sestrou na tel. č.: 034/2829503.

 

2)     Návštevníci sa preukazujú pri vstupe do zariadenia negatívnym testom podľa národnej testovacej stratégie pre testovanie SARS-Cov-2 a podľa aktuálne platnej fázy COVID automatu pokiaľ nemajú potvrdenie o zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa platných výnimiek.

 

3)      Návštevné hodiny budú dočasne určené nasledovne:

9:30 – 11:30

13:00 – 17:00

18:00 – 19:00

 

4)      Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia môžu trvať  maximálne 2 hod. z čoho je 1 hod. a 50 min. vyčlenených na samotnú návštevu a 10 min. bude vyhradených na dezinfekciu priestorov pre ďalšiu návštevu.

Od 03.05.2021 je možné nahlásiť si návštevu aj do vonkajších priestorov. V tomto prípade nie je obmedzený čas návštevy a počet návštevníkov môže byť max. 5 osôb aby spolu s navštíveným klientom tvorili skupinu max. 6 osôb, toto obmedzenie počtu osôb neplatí ak by bol aj vyšší počet návštevníkov pokiaľ sa jedná o osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Taktiež poprosíme návštevy ktoré budú prebiehať vo vonkajšom prostredí o dodržiavanie platných základných protiepidemických opatrení určených „COVID AUTOMATOM“.

Prosíme návštevníkov pokiaľ to samotný zdravotný stav klienta a počasie dovoľuje vykonať návštevu vo vonkajších priestorov zariadenia.

5)      Návštevy ktoré budú prebiehať v rámci vnútorných priestorov v jedálničke pri hlavnom vchode do zariadenia pričom. V jednu hodinu bude možná návšteva max. pre 2 klientov, ktorého navštívia maximálne 4 príbuzný resp. známi, ktorý sa môžu počas návštevy prestriedať.
V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta aj v prípade, že ju neobýva sám, pri dodržaní nižšie uvedených hygienicko – epidemiológických požiadaviek. Ak je to možné, bude minimalizovaný kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Ak to možné nie je, čas návštevy ako aj počet návštevníkov bude minimalizovaný.

 

6)      V jeden deň môže klient prijať max. 1 návštevu.

 

7)      Každému vstupujúcemu návštevníkovi bude zmeraná pri vstupe do zariadenia telesná teplota. Osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C nebude umožnený vstup do zariadenia.

 

8)      Každý návštevník nášho zariadenia musí dodržiavať hygienické štandardy - pri vstupe do zariadenia musí mať každý vstupujúci nasadené rúško resp. respirátor typu FFP2/KN95/N95. Po vstupe si v jedálničke umyť ruky a následne použiť dezinfekčný prípravok. Pri návšteve na izbe klientov musí mať vstupujúci navyše ešte jednorázový plášť, jednorázové rukavice a návleky na obuv, ktoré mu budú poskytnuté.

 

9)      Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).

 

10)      Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.

 

11)   Každý návštevník sa pri vstupe zaeviduje do dennej evidencie návštev a svojim podpisom čestne vyhlási, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky akútneho ochorenia ako zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži., že nemá nariadenú karanténu a v jeho  blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a nie je mu známe, že by, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19, a je si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktorým by sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny uvedené nižšie, alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

Rizikové skupiny:

  • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
  • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy,
  • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou

 

Vieme, že uvedené dočasné opatrenia k návštevám našich klientov sú pre Vás obmedzujúce no na druhej strane sa chcem vyhnúť pokiaľ možno v čo najväčšej možnej miere eventuálnemu opätovnému nakazeniu klientov z vonkajšieho prostredia. Postupom času chceme jednotlivé body prehodnocovať a postupne ich uvoľňovať resp. aj rušiť.

Toto obmedzenie návštev sa môže sa meniť vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia krízového štábu, hlavného hygienika, vlády SR, RÚVZ resp. MPSVaR SR.

 

Viac info nájdete aj na webe: https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/dokument-postupu-spoluprace-rodinou_navstevny-poriadok_pocas-pandemie.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/kopia-kopia-covid-automat-navstevy-zss_16-08-2021.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/socialne-sluzby/kopia-kopia-covid-automat-vseobecny_13-09-2021.pdf