CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Ako sa stať naším klientom

Ak sa chcete stať naším klientom, alebo by ste chceli v našom zariadení vybaviť pobyt svojim príbuzným, vyplňte nasledovnú žiadosť.

  • Pri prijatí môže prísť s klientom iba jedna sprevádzajúca osoba.
  • Po prijatí do zariadenia klient absolvuje v zmysle §104 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách 5-denný pobyt v karanténnej izbe.
  • Klient aj sprevádzajúca osoba musia dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické pravidlá. To v praxi znamená, že pri vstupe do zariadenia si nasadia rúško alebo si inak zakryjú dýchacie cesty a použijú dezinfekciu rúk, resp. jednorazové rukavice. Ak by šla sprevádzajúca osoba vzhľadom na stav klienta aj na izbu, musí mať navyše ochranný plášť, ktorý jej poskytneme.
  • Prosím sledujte usmernenia z MPSVaR, ktoré sú priebežne aktualizované v rámci uvoľňovania opatrení v ZSS: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ (Plán uvoľnovania opatrení v soc. službách/ Podmienky pre návrat, presun a prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb)

Žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnych služieb

Odoslaním formulára Žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnych služieb beriete na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

O aký druh sociálnej služby máte záujem?

Klient

Máte vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby?
Vyplňte, prosím, ešte nasledovné údaje:

Kontaktná osoba (syn, dcéra, iný rodinný príslušník klienta)

Zdravotný stav klienta

Psychický stav

Chôdza

Príjem potravy

Diétna strava

Upresnenie k diétnej strave

Inkontinencia

Pomôcky

Dekubity

Upresnenie k dekubitom

Prílohy

Tu je možné priložiť napr. aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, rozhodnutie a posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a ďalšie dokumenty súvisiace so žiadosťou.
    V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 034/ 28 29 500.