CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Nové podmienky návštev platné od 20.12.2021

17. Decembra 2021

Vážení návštevníci nášho zariadenia,

 

vzhľadom na zmenu v COVID automate vydaného ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) Vám chceme oznámiť že od 20.12.2021 upravujeme podmienky návštev k naším klientom vo vnútorných priestoroch. Prosíme Vás o akceptovanie nasledovných opatrení.

1)      Každá návšteva resp. nahlásenie prevzatia klienta si do dočasnej domácej starostlivosti počas Vianočných sviatkov sa musí dopredu telefonický nahlásiť a dohodnúť si konkrétny termín návštevy resp. termínu prevzatia si klienta do domácej starostlivosti so službukonajúcou sestrou na tel. č.: 034/2829503.

2)     Návštevníci sa preukazujú pri vstupe do zariadenia dokladom o plnom zaočkovaní* proti COVID-19. Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu MPSVR myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Každému návštevníkovi zariadenia sa pred vstupom do zariadenia urobí AG test a až po jeho negatívnom výsledku mu bude umožnený vstup do zariadenia.

Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude umožnený návštevníkovi vstup do zariadenia.

* Pri klientoch ktorý budú v terminálnom štádiu bude umožnená návšteva aj v režime OTP.

3)      Návštevné hodiny budú dočasne určené nasledovne:

9:30 – 11:30

13:00 – 17:00

18:00 – 19:00

4)      Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia a môžu trvať  maximálne 30 min. z čoho je 20 min. vyčlenených na samotnú návštevu a 10 min. bude vyhradených na dezinfekciu priestorov pre ďalšiu návštevu.

Návštevy do vonkajších priestorov nebude možné teraz realizovať.

5)      Návštevy ktoré budú prebiehať v rámci vnútorných priestorov v jedálničke pri hlavnom vchode do zariadenia pričom. V jednu hodinu bude možná návšteva max. pre 1 klienta, ktorého navštívia maximálne 2 príbuzný resp. známi.
V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta aj v prípade, že ju neobýva sám, pri dodržaní nižšie uvedených hygienicko – epidemiológických požiadaviek. Ak je to možné, bude minimalizovaný kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Ak to možné nie je, čas návštevy ako aj počet návštevníkov bude minimalizovaný.

6)      V jeden deň môže klient prijať max. 1 návštevu.

7)      Každému vstupujúcemu návštevníkovi bude zmeraná pri vstupe do zariadenia telesná teplota. Osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C nebude umožnený vstup do zariadenia.

8)      Každý návštevník nášho zariadenia musí dodržiavať hygienické štandardy - pri vstupe do zariadenia musí mať každý vstupujúci nasadené respirátor typu FFP2/KN95/N95. Po vstupe si v jedálničke umyť ruky a následne použiť dezinfekčný prípravok. Pri návšteve na izbe klientov musí mať vstupujúci navyše ešte jednorázový plášť, jednorázové rukavice a návleky na obuv, ktoré mu budú poskytnuté.

9)      Priestor vyhradený pre vnútornú návštevu (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).

10) MPSVR vydalo postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov v období od 20.12.2021 do 09.01.2021. Bližšie informácie sú na nasledovnom linku https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/1-postup-pss-k-opusteniu-zariadenia-prijimatelom-pocas-sviatkov-16-12.pdf Za naše zariadenie k uvedenému usmerneniu dodávame, že umožníme opustenie zariadenia klientovi aj na kratšie obdobie ako uvedených min. 72 hodín na druhej strane však nevieme zagarantovať, že budeme mať pri návrate klienta do zariadenia voľné miesto v izolačnej miestnosti na to vyčlenenej, kde musí v zmysle usmernenia MPSVR nastúpiť klient do povinnej karantény a v takom prípade je možný návrat klienta do zariadenia až po uvoľnení kapacity v izolačnej miestnosti nášho zariadenia.

11)      Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.

12)   Každý návštevník sa pri vstupe zaeviduje do dennej evidencie návštev a svojim podpisom čestne vyhlási, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky akútneho ochorenia ako zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži., že nemá nariadenú karanténu a v jeho  blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a nie je mu známe, že by, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19, a je si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktorým by sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny uvedené nižšie, alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

Rizikové skupiny:

  • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
  • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy,
  • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou

 

Vieme, že uvedené dočasné opatrenia k návštevám našich klientov sú pre Vás obmedzujúce no na druhej strane sa chcem vyhnúť pokiaľ možno v čo najväčšej možnej miere eventuálnemu opätovnému nakazeniu klientov z vonkajšieho prostredia. Postupom času chceme jednotlivé body prehodnocovať a postupne ich uvoľňovať resp. aj rušiť.

Toto obmedzenie návštev sa môže sa meniť vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia krízového štábu, hlavného hygienika, vlády SR, RÚVZ resp. MPSVaR SR.

 

Viac info nájdete aj na webe: https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/dokument-postupu-spoluprace-rodinou_navstevny-poriadok_pocas-pandemie.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/kopia-covid-automat-navstevy-zss_14-12-2021-final-4.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/kopia-covid-automat-vseobecny_14-12-2021-final-6.pdf