CALL CENTRUM

Pre viac informácií o službách kontaktujte telefónne číslo

034/28 29 500

Aktuality

Nové podmienky návštev od 28.11

28. Novembra 2022

Vážení návštevníci nášho zariadenia,

 

Vám chceme oznámiť že od 28.11.2022 upravujeme podmienky návštev k naším klientom vo vnútorných a vonkajších priestoroch.Prosíme Vás o akceptovanie nasledovných opatrení, ktoré vychádzajú z platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SR k vstupu do zariadení sociálnych služieb.

 

1)      Každá návšteva resp. nahlásenie prevzatia klienta si do dočasnej domácej starostlivosti  sa musí dopredu telefonický nahlásiť a dohodnúť si konkrétny termín návštevy resp. termínu prevzatia si klienta do domácej starostlivosti so službukonajúcou sestrou na tel. č.: 034/2829503.

 

2)     Návštevníci sa už pri vstupe nepreukazujú dokladom o plnom zaočkovaní, dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie viac ako pred 180 dňami, resp. dokladom o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID – 19 (PCR nie starším ako 72 hodín, AG alebo LAMP test nie starším ako 48 hodín). Naďalej je však nutné pri vstupe do zariadenia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/KN95/N95. Pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia Vás poprosíme na požiadanie personálu zariadenia si dať vykonať preventívny AG test.

 

3)      Návštevné hodiny budú dočasne určené nasledovne:

9:30 – 11:30

13:00 – 17:00

18:00 – 19:00

 

4)      Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia a môžu trvať  maximálne 1 hod. z čoho je 50 min. vyčlenených na samotnú návštevu a 10 min. bude vyhradených na dezinfekciu priestorov pre ďalšiu návštevu.

Návštevy do vonkajších priestorov sú bez obmedzenia času a počtu návštevníkov. Taktiež poprosíme návštevy ktoré budú prebiehať vo vonkajšom prostredí o dodržiavanie platných základných protiepidemických opatrení a pokiaľ je možné aby sa návštevy zrealizovali iba v rámci exteriéru objektu malackej nemocnice.

5)      Návštevy ktoré budú prebiehať v rámci vnútorných priestorov v jedálničke pri hlavnom vchode do zariadenia pričom. V jednu hodinu bude možná návšteva max. pre 1 klienta, ktorého navštívia maximálne 2 príbuzný resp. známi, ktorý sa môžu počas návštevy prestriedať.
V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta aj v prípade, že ju neobýva sám, pri dodržaní nižšie uvedených hygienicko – epidemiológických požiadaviek. Ak je to možné, bude minimalizovaný kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Ak to možné nie je, čas návštevy ako aj počet návštevníkov bude minimalizovaný.

 

6)      V jeden deň môže klient prijať max. 1 návštevu.

 

7)      Každému vstupujúcemu návštevníkovi bude zmeraná pri vstupe do zariadenia telesná teplota. Osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C nebude umožnený vstup do zariadenia.

 

8)      Každý návštevník nášho zariadenia musí dodržiavať hygienické štandardy - pri vstupe do zariadenia musí mať každý vstupujúci nasadené respirátor typu FFP2/KN95/N95. Po vstupe si v jedálničke umyť ruky a následne použiť dezinfekčný prípravok.

 

9)      Priestor vyhradený pre vnútornú návštevu (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).

 

10)      Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.

 

11)   Každý návštevník sa pri vstupe zaeviduje do dennej evidencie návštev a svojim podpisom čestne vyhlási, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky akútneho ochorenia ako zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži., že nemá nariadenú karanténu a v jeho  blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a nie je mu známe, že by, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19, a je si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktorým by sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny uvedené nižšie, alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

Rizikové skupiny:

  • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
  • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy,
  • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou

 

Vieme, že uvedené dočasné opatrenia k návštevám našich klientov sú pre Vás obmedzujúce no na druhej strane sa chcem vyhnúť pokiaľ možno v čo najväčšej možnej miere eventuálnemu opätovnému nakazeniu klientov z vonkajšieho prostredia. Postupom času chceme jednotlivé body prehodnocovať a postupne ich uvoľňovať resp. aj rušiť.

Toto obmedzenie návštev sa môže sa meniť vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia krízového štábu, hlavného hygienika, vlády SR, RÚVZ resp. MPSVaR SR.

 

Viac info nájdete aj na webe: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/2022_09_12_final_pp_zverejnenie.pdf

str. 84-86